Kraj

Renciści również mogą pracować

Region Pt. 28.06.2024 19:29:22
28
cze 2024

Osoby, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy, mimo ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia mogą podejmować pracę zarobkową. Muszą tylko uważać na graniczne kwoty przychodu.

- Wiele osób, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy, pracuje zawodowo, nawet jeśli mają orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy, czy niezdolność do samodzielnej egzystencji. Tylko w grudniu 2023 r. 293,2 tys. osób z ustalonym prawem do renty podlegało ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu niż renta. Wśród nich 251,1 tys. opłacało także składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.
Z raportu ZUS wynika, że na koniec ubiegłego roku wśród pracujących rencistów nieznacznie przeważały kobiety – stanowiły 52,9 proc. tej grupy świadczeniobiorców. Prawie połowa (48 proc.) pracujących rencistów to osoby w wieku 55 lat i więcej. Najwięcej czynnych zawodowo rencistów mieszka  w województwie śląskim (13,8 proc.) i mazowieckim (13,1 proc.), najmniej natomiast – w województwie opolskim – 2,0 proc. Średnio na 1000 osób pobierających rentę 151 z nich pracuje. Najwięcej pracujących rencistów na 1000 osób pobierających to świadczenie zamieszkuje województwo wielkopolskie (180), mazowieckie i kujawsko-pomorskie (po 176), podlaskie 170, a najmniej – województwo świętokrzyskie (118).

Najczęściej renciści zatrudniani są na umowę o pracę

Wśród zatrudnionych rencistów podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu najliczniejszą grupą są osoby wykonujące umowę o pracę - stanowią one 67,7 proc. ogółu pracujących rencistów. Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność stanowią 13,1 proc., a osoby pracujące na umowę zlecenia – 15,2 proc. Podobny podział widoczny jest wśród pracujących rencistów podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. W tym przypadku również zdecydowanie przeważają pracownicy wykonujący zatrudnienie w ramach stosunku pracy – stanowią oni 78,4 proc., mniejszy jest natomiast udział prowadzących pozarolnicza działalność – 6,1 proc.
Najwięcej dorabiających do świadczeń rencistów pracowało u przedsiębiorców z sekcji PKD N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – u tych płatników pracuje 19 proc. rencistów, sekcji C – Przetwórstwo przemysłowe (15,8 proc.) oraz sekcji G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 14 proc. rencistów.

Limity dorabiania

Do renty można dorabiać. Trzeba jednak pamiętać, że istnieją limity przychodów. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia. Zarobki do kwoty 5703,20 zł brutto miesięcznie, czyli do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nie wpłyną na zmniejszenie renty. Jeśli będą wyższe niż 10 591,60 zł brutto, czyli 130 proc. tego wynagrodzenia, to świadczenie ZUS może zawiesić. Uzyskanie przychodów miesięcznie w granicach od 5703,20 zł do 10 591,60 zł brutto może spowodować zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż
o kwotę maksymalnego zmniejszenia. W przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy jest to kwota 890,63 zł, a w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy 668,01 zł.

Katarzyna Krupicka
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

1 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.
rolnik z PiS Sob. 29.06.2024 04:47:26

nie po to dostaje się rentę żeby pracować, rencista powinien mieć zakaz pracy albo odebraną rentę jeśli podejmie zatrudnienie